Podatność CVE-2007-1786


Publikacja: 2007-03-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in Hitachi Collaboration - Online Community Management 01-00 through 01-30, as used in Groupmax Collaboration Portal, Groupmax Collaboration Web Client, uCosminexus Collaboration Portal, Cosminexus Collaboration Portal, and uCosminexus Content Manager, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Hitachi -> Cosminexus collaboration portal 
Hitachi -> Groupmax collaboration portal 
Hitachi -> Groupmax collaboration web client 
Hitachi -> Ucosminexus collaboration portal 
Hitachi -> Ucosminexus content manager 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1168
http://www.hitachi-support.com/security_e/vuls_e/HS07-008_e/index-e.html
http://secunia.com/advisories/24693
http://osvdb.org/34544
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/33348
http://www.securityfocus.com/bid/23208

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top