Podatność CVE-2007-2741


Publikacja: 2007-05-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Stack-based buffer overflow in Little CMS (lcms) before 1.15 allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (application crash) via a crafted ICC profile in a JPG file.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Littlecms -> LCMS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/24001
http://secunia.com/advisories/25294
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34331
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1837
http://www.ubuntu.com/usn/usn-652-1
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_24_sr.html
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDKSA-2007:238
http://secunia.com/advisories/32282
http://secunia.com/advisories/27756
http://scary.beasts.org/security/CESA-2007-001.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top