Podatność CVE-2007-2895


Publikacja: 2007-05-29   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in a certain ActiveX control in LTRDF14e.DLL 14.5.0.44 in LeadTools Raster Dialog File Object allows remote attackers to execute arbitrary code via a long Directory property value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lead technologies -> Leadtools raster dialog file object 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34478
http://www.shinnai.altervista.org/moaxb/20070524/leaddfotxt.html
http://www.securityfocus.com/bid/24133
http://secunia.com/advisories/25381
http://osvdb.org/36035
http://moaxb.blogspot.com/2007/05/moaxb-24-leadtools-raster-dialog-file.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top