Podatność CVE-2007-2946


Publikacja: 2007-05-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in a certain ActiveX control in LeadTools Raster Dialog File_D Object (LTRDFD14e.DLL) 14.5.0.44 allows remote attackers to cause a denial of service (Internet Explorer 7 crash) or execute arbitrary code via a long DestinationPath property value.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lead technologies -> Leadtools raster dialog file object 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34516
http://www.securityfocus.com/bid/24153
http://www.milw0rm.com/exploits/3986
http://shinnai.altervista.org/viewtopic.php?id=42&t_id=28
http://secunia.com/advisories/25396
http://osvdb.org/36036
http://moaxb.blogspot.com/2007/05/moaxb-25-leadtools-raster-dialog-filed.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top