Podatność CVE-2007-2980


Publikacja: 2007-05-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in a certain ActiveX control in LEADTOOLS LEAD Raster ISIS Object (LTRIS14e.DLL) 14.5.0.44 allows remote attackers to cause a denial of service (Internet Explorer crash) or execute arbitrary code via a long DriverName property, a different ActiveX control than CVE-2007-2827.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lead technologies -> Leadtools raster image sdk 
Lead technologies -> Leadtools raster isis object 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34528
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1972
http://www.shinnai.altervista.org/moaxb/20070527/leadrasterisistxt.html
http://www.securityfocus.com/bid/24193
http://secunia.com/advisories/25433
http://osvdb.org/36043
http://moaxb.blogspot.com/2007/05/moaxb-27-leadtools-raster-isis-object.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top