Podatność CVE-2007-2981


Publikacja: 2007-05-31   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in a certain ActiveX control in LEAD Technologies LEADTOOLS Raster OCR Document Object Library (ltrdc14e.dll) 14.5.0.44 allows remote attackers to execute arbitrary code via a long DictionaryFileName property.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Lead technologies -> Leadtools raster ocr document object library 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34525
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/1959
http://www.shinnai.altervista.org/moaxb/20070526/leadocrtxt.html
http://www.securityfocus.com/bid/24179
http://secunia.com/advisories/25444
http://osvdb.org/36042
http://moaxb.blogspot.com/2007/05/moaxb-26-leadtools-raster-ocr-document.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top