Podatność CVE-2007-3101


Publikacja: 2007-06-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in certain JSF applications in Apache MyFaces Tomahawk before 1.1.6 allow remote attackers to inject arbitrary web script via the autoscroll parameter, which is injected into Javascript that is sent to the client.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Apache -> Myfaces tomahawk 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/24480
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2212
http://secunia.com/advisories/25618
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=544
http://issues.apache.org/jira/secure/ReleaseNote.jspa?version=12312536&styleName=Text&projectId=12310272
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/34872

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top