Podatność CVE-2007-3624


Publikacja: 2007-07-09   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Heap-based buffer overflow in the Message HTTP Server in SAP Message Server allows remote attackers to execute arbitrary code via a long string in the group parameter to /msgserver/html/group.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SAP -> Sap message server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/305657
http://secunia.com/advisories/25966
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2451
http://www.securityfocus.com/bid/24765
http://www.ngssoftware.com/advisories/critical-risk-vulnerability-in-sap-message-server-heap-overflow/
http://osvdb.org/38096
http://marc.info/?l=bugtraq&m=118365794615827&w=2
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35279
http://securitytracker.com/id?1018340

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top