Podatność CVE-2007-4057


Publikacja: 2007-07-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unrestricted file upload vulnerability in pfs.php in Neocrome Seditio 121 and earlier allows remote authenticated users to upload arbitrary PHP code via a filename ending with (1) .php.gif, (2) .php.jpg, or (3) .php.png.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Neocrome -> Seditio 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25130
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/35681
https://www.exploit-db.com/exploits/4235

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top