Podatność CVE-2007-4132


Publikacja: 2007-08-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Red Hat Network Satellite Server 5.0.0 allows remote authenticated users to execute arbitrary code via unknown vectors in a "back-end XMLRPC handler."

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Redhat -> Network satelite server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25490
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2007-0868.html
http://osvdb.org/40438
http://www.securitytracker.com/id?1018626
http://secunia.com/advisories/26687

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top