Podatność CVE-2007-4297


Publikacja: 2007-08-10   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in yorumkaydet.asp in Dersimiz Haber Ekleme Modulu allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) yazan, (2) mail, and (3) yorum parameters. NOTE: some of these details are obtained from third party information.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Aspindir -> Dersimiz haber ekleme modulu 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/2831
http://www.packetstormsecurity.org/0708-exploits/dersimiz-xss.txt
http://secunia.com/advisories/26380
http://osvdb.org/37537
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/35911
http://www.securityfocus.com/bid/25250

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top