Podatność CVE-2007-4516


Publikacja: 2008-02-21   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
The Volume Manager Scheduler Service (aka VxSchedService.exe) in Symantec Veritas Storage Foundation 5.0 for Windows allows remote attackers to cause a denial of service (daemon crash or hang) via malformed packets.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Symantec veritas -> Storage foundation 

 Referencje:
http://www.symantec.com/avcenter/security/Content/2008.02.20.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0624
http://www.securityfocus.com/bid/27440
http://securitytracker.com/id?1019458
http://labs.idefense.com/intelligence/vulnerabilities/display.php?id=665
http://secunia.com/advisories/29033

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top