Podatność CVE-2007-4601


Publikacja: 2007-08-30   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
A regression error in tcp-wrappers 7.6.dbs-10 and 7.6.dbs-11 might allow remote attackers to bypass intended access restrictions when a service uses libwrap but does not specify server connection information.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Ubuntu -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.ubuntu.com/usn/usn-507-1
https://launchpad.net/bugs/135332
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36364
http://secunia.com/advisories/26567
http://osvdb.org/40140
http://bugs.debian.org/405342

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top