Podatność CVE-2007-5036


Publikacja: 2007-09-23   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple buffer overflows in the AirDefense Airsensor M520 with firmware 4.3.1.1 and 4.4.1.4 allow remote authenticated users to cause a denial of service (HTTPS service outage) via a crafted query string in an HTTPS request to (1) adLog.cgi, (2) post.cgi, or (3) ad.cgi, related to the "files filter."

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Airdefense -> Airsensor 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/25715
http://www.sybsecurity.com/advisors/SYBSEC-ADV01-Airsensor_M520_HTTPD_Remote_Preauth_Denial_Of_Service_and_Buffer_Overflow_PoC
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3226
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/36691
https://www.exploit-db.com/exploits/4426

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top