Podatność CVE-2007-5152


Publikacja: 2007-10-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Sun Java System Access Manager 7.1, when installed in a Sun Java System Application Server 9.1 container, does not demand authentication after a container restart, which allows remote attackers to perform administrative tasks.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
SUN -> Java system access manager 
SUN -> Java system application server 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3282
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103069-1
http://osvdb.org/37758
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/36846
http://www.securitytracker.com/id?1018753
http://www.securityfocus.com/bid/25842
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-200839-1
http://secunia.com/advisories/26976

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top