Podatność CVE-2007-5166


Publikacja: 2007-10-01   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple PHP remote file inclusion vulnerabilities in SiteSys 1.0a allow remote attackers to execute arbitrary PHP code via a URL in the doc_root parameter to (1) inc/pagehead.inc.php or (2) inc/pageinit.inc.php.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Sitesys -> Sitesys 

 Referencje:
http://osvdb.org/40073
http://osvdb.org/40072
http://arfis.wordpress.com/2007/09/14/rfi-02-sitesys/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top