Podatność CVE-2007-5489


Publikacja: 2007-10-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Directory traversal vulnerability in index.php in Artmedic CMS 3.4 and earlier allows remote attackers to include and execute arbitrary local files via a .. (dot dot) in the page parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Artmedic webdesign -> Artmedic cms 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26090
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/37240
https://www.exploit-db.com/exploits/4538

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top