Podatność CVE-2007-5809


Publikacja: 2007-11-05   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Hitachi Web Server 01-00 through 03-10, as used by certain Cosminexus products, allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified HTTP requests that trigger creation of a server-status page.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Hitachi -> Cosminexus application server enterprise 
Hitachi -> Cosminexus application server standard 
Hitachi -> Cosminexus developer light version 6 
Hitachi -> Cosminexus developer professional version 6 
Hitachi -> Cosminexus developer standard version 6 
Hitachi -> Cosminexus server 
Hitachi -> Ucosminexus application server enterprise 
Hitachi -> Ucosminexus application server standard 
Hitachi -> Ucosminexus developer light 
Hitachi -> Ucosminexus developer professional 
Hitachi -> Ucosminexus developer standard 
Hitachi -> Ucosminexus service architect 
Hitachi -> Ucosminexus service platform 
Hitachi -> Web server 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/3666
http://www.hitachi-support.com/security_e/vuls_e/HS07-035_e/index-e.html
http://secunia.com/advisories/27421
http://osvdb.org/42027
http://www.securityfocus.com/bid/26271

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top