Podatność CVE-2007-6167


Publikacja: 2007-11-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Untrusted search path vulnerability in yast2-core in SUSE Linux might allow local users to execute arbitrary code by creating a malicious yast2 module in the current working directory.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUSE -> Suse linux 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26634
http://www.novell.com/linux/security/advisories/2007_24_sr.html
http://secunia.com/advisories/27756
http://osvdb.org/44158

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top