Podatność CVE-2007-6489


Publikacja: 2007-12-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Falcon Series One CMS 1.4.3 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the (1) gb_mail, (2) gb_name, and (3) gb_text parameters in a guestbook action to index.php, and unspecified other vectors.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Falcon -> Series one cms 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4173
https://www.exploit-db.com/exploits/4712

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top