Podatność CVE-2007-6569


Publikacja: 2007-12-28   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the View Error Log functionality in Sun Java System Web Proxy Server 4.x before 4.0.6 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors, aka BugID 6566246.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system web proxy server 
SUN -> Java system web server 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/26978
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-26-103002-1
http://secunia.com/advisories/28186
http://www.vupen.com/english/advisories/2007/4313
http://docs.sun.com/app/docs/doc/820-2499/aeaaa?a=view
http://secunia.com/advisories/28216

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top