Podatność CVE-2008-0039


Publikacja: 2008-02-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Mail in Apple Mac OS X 10.4.11 allows remote attackers to execute arbitrary commands via a crafted file:// URL.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Apple -> MAIL 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA08-043B.html
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2008/Feb/msg00002.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/0495/references
http://www.securitytracker.com/id?1019361
http://www.securityfocus.com/bid/27736
http://secunia.com/advisories/28891
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=307430

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top