Podatność CVE-2008-0106


Publikacja: 2008-07-08   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Buffer overflow in Microsoft SQL Server 2005 SP1 and SP2, and 2005 Express Edition SP1 and SP2, allows remote authenticated users to execute arbitrary code via a crafted insert statement.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9/10
10/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> Data engine 
Microsoft -> Sql server 
Microsoft -> Sql server desktop engine 
Microsoft -> Sql server express edition 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/494082/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/archive/1/516397/100/0/threaded
http://www.securitytracker.com/id?1020441
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA08-190A.html
http://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2011-0003.html
http://www.vmware.com/support/vsphere4/doc/vsp_vc41_u1_rel_notes.html
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2022/references
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2008/ms08-040
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A13785

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top