Podatność CVE-2008-0846


Publikacja: 2008-02-20   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the com_profile component for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the oid parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Com profile 
Joomla -> Com profile 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/27851
http://marc.info/?l=bugtraq&m=120335361520072&w=2

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top