Podatność CVE-2008-1297


Publikacja: 2008-03-12   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the eWriting (com_ewriting) 1.2.1 module for Mambo and Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the cat parameter in a selectcat action.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Mambo -> Com ewriting 
Joomla -> Com ewriting 
Ewriting -> Ewriting 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/28179
http://www.milw0rm.com/exploits/5226
http://secunia.com/advisories/29292

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top