Podatność CVE-2008-1913


Publikacja: 2008-04-22   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Lasernet CMS 1.5 and 1.11, when magic_quotes_gpc is disabled, allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the new parameter in a new action.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Lasernet cms -> Lasernet cms 

 Referencje:
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1239/references
http://www.milw0rm.com/exploits/5454
http://secunia.com/advisories/29734
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41838
http://www.securityfocus.com/bid/28804

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top