Podatność CVE-2008-2095


Publikacja: 2008-05-06   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in the FlippingBook (com_flippingbook) 1.0.4 component for Joomla! allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the book_id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Page-flip-tools -> Flipping book 
Mambo -> Com flippingbook 
Joomla -> Com flippingbook 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/41942
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1342/references
http://www.securityfocus.com/bid/28886
http://www.milw0rm.com/exploits/5484

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top