Podatność CVE-2008-2222


Publikacja: 2008-05-14   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in login.php in EQdkp 1.3.2f allows remote attackers to bypass EQdkp user authentication via the user_id parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Eqdkp -> Eqdkp 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/29184
http://www.milw0rm.com/exploits/5603
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42381
http://secunia.com/advisories/30206

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top