Podatność CVE-2008-2300


Publikacja: 2008-05-18   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Unspecified vulnerability in Citrix Presentation Server 4.5 and earlier, Citrix Access Essentials 2.0 and earlier, and Citrix Desktop Server 1.0 allows remote authenticated users to access unauthorized desktops via unknown attack vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Citrix -> Access essentials 
Citrix -> Citrix presentation server 
Citrix -> Desktop server 
Citrix -> Metaframe presentation server 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42439
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/1530/references
http://www.securitytracker.com/id?1020027
http://www.securityfocus.com/bid/29232
http://support.citrix.com/article/CTX116941
http://secunia.com/advisories/30271

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top