Podatność CVE-2008-2325


Publikacja: 2008-08-03   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
QuickLook in Apple Mac OS X 10.4.11 and 10.5.4 allows remote attackers to execute arbitrary code or cause a denial of service (memory corruption and application crash) via a crafted Microsoft Office file, related to insufficient "bounds checking."

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Apple -> Quicklook 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/30493
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44135
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2268
http://www.securitytracker.com/id?1020607
http://www.securityfocus.com/bid/30483
http://secunia.com/advisories/31326
http://lists.apple.com/archives/security-announce//2008/Jul/msg00003.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top