Podatność CVE-2008-2448


Publikacja: 2008-05-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in Meto Forum 1.1 allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) id parameter to (a) admin/duzenle.asp and (b) admin_oku.asp; the (2) kid parameter to (c) kategori.asp and (d) admin_kategori.asp; and unspecified parameters to (e) uye.asp and (f) oku.asp.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Meto forum 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42398
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/42390
http://www.securityfocus.com/bid/29192
http://www.securityfocus.com/bid/29189
http://www.milw0rm.com/exploits/5608
http://secunia.com/advisories/30233

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top