Podatność CVE-2008-2872


Publikacja: 2008-06-26   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in default.asp in sHibby sHop 2.2 and earlier allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the sayfa parameter.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Shibby shop 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43295
http://www.securityfocus.com/bid/29875
http://secunia.com/advisories/30787
http://milw0rm.com/exploits/5895

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top