Podatność CVE-2008-3038


Publikacja: 2008-07-07   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in the Address Directory (sp_directory) extension 0.2.10 and earlier for TYPO3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via unspecified vectors.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Typo3 -> Address directory 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43492
http://www.securityfocus.com/bid/30049
http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-20080701-1/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top