Podatność CVE-2008-3204


Publikacja: 2008-07-17   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
SQL injection vulnerability in tops_top.php in E-topbiz Million Pixels 3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the id_cat parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Million Pixels 3 (id_cat) Remote SQL Injection Vulnerability
Hussin X
18.07.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
E-topbiz -> Million pixels 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/43729
http://www.securityfocus.com/bid/30190
http://www.milw0rm.com/exploits/6044
http://securityreason.com/securityalert/4006
http://secunia.com/advisories/31059

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top