Podatność CVE-2008-3738


Publikacja: 2008-08-27   Modyfikacja: 2012-02-12

Opis:
Session fixation vulnerability in SpaceTag LacoodaST 2.1.3 and earlier allows remote attackers to hijack web sessions via unspecified vectors.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Spacetag -> Lacoodast 

 Referencje:
http://www.spacetag.jp/modules/products/index.php?id=54
http://www.securityfocus.com/bid/30791
http://secunia.com/advisories/31582
http://jvn.jp/en/jp/JVN31723154/index.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top