Podatność CVE-2008-3928


Publikacja: 2008-09-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
test.sh in Honeyd 1.5c might allow local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a temporary file.

Typ:

CWE-59

(Improper Link Resolution Before File Access ('Link Following'))

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Debian -> Honeyd common 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=235770
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/44735
http://www.securityfocus.com/bid/30874
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2008/10/30/2
http://uvw.ru/report.lenny.txt
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200812-12.xml
http://secunia.com/advisories/33141
http://secunia.com/advisories/31658
http://dev.gentoo.org/~rbu/security/debiantemp/honeyd-common
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=496365

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top