Podatność CVE-2008-3949


Publikacja: 2008-09-22   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
emacs/lisp/progmodes/python.el in Emacs 22.1 and 22.2 imports Python script from the current working directory during editing of a Python file, which allows local users to execute arbitrary code via a Trojan horse Python file.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
SUSE -> Suse linux 

 Referencje:
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=424340
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45021
http://www.securityfocus.com/bid/31052
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2008:216
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200902-06.xml
http://secunia.com/advisories/34004
http://secunia.com/advisories/31982
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2008-09/msg00004.html
http://lists.gnu.org/archive/html/emacs-devel/2008-09/msg00215.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top