Podatność CVE-2008-4573


Publikacja: 2008-10-15   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in kategori.asp in MunzurSoft Wep Portal W3 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the kat parameter.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
MunzurSoft Wep Portal W3 (kat) SQL Injection Vulnerability
LUPUS
18.10.2008

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Aspindir -> Munzursoft web portal w3 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/45817
http://www.securityfocus.com/bid/31713
http://www.milw0rm.com/exploits/6725
http://securityreason.com/securityalert/4420
http://secunia.com/advisories/32238

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top