Podatność CVE-2008-5660


Publikacja: 2008-12-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Format string vulnerability in the vinagre_utils_show_error function (src/vinagre-utils.c) in Vinagre 0.5.x before 0.5.2 and 2.x before 2.24.2 might allow remote attackers to execute arbitrary code via format string specifiers in a crafted URI or VNC server response.

Typ:

CWE-134

(Uncontrolled Format String)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Gnome -> Vinagre 

 Referencje:
http://www.coresecurity.com/content/vinagre-format-string
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2008:240
http://www.securityfocus.com/archive/1/499057/100/0/threaded
http://www.ubuntu.com/usn/usn-689-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/3362
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=475070
https://www.exploit-db.com/exploits/7401
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-December/msg00473.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2008-December/msg00485.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top