Podatność CVE-2008-6040


Publikacja: 2009-02-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
SQL injection vulnerability in index.php in Arcadem Pro 2.700 through 2.802 allows remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the articlecat parameter, probably related to includes/articleblock.php.

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Agares media -> Arcadem pro 

 Referencje:
https://secure.agaresmedia.com/forums/viewtopic.php?f=12&t=2032
http://www.vupen.com/english/advisories/2008/2700
http://www.securityfocus.com/bid/31322
http://secunia.com/advisories/31975
http://packetstorm.linuxsecurity.com/0809-exploits/arcadempro-sql.txt

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top