Podatność CVE-2009-0172


Publikacja: 2009-01-16   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in IBM DB2 8 before FP17a, 9.1 before FP6a, and 9.5 before FP3a allows remote attackers to cause a denial of service (infinite loop) via a crafted CONNECT data stream.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
IBM -> Db2 universal database 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/33258
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21363936
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/47931
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0137
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1IZ37696
http://securitytracker.com/id?1021591
http://secunia.com/advisories/33529
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/aparlist/db2_v95/APARLIST.TXT
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/aparlist/db2_v91/APARLIST.TXT
ftp://ftp.software.ibm.com/ps/products/db2/fixes/english-us/aparlist/db2_v82/APARLIST.TXT

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top