Podatność CVE-2009-0793


Publikacja: 2009-04-09   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
cmsxform.c in LittleCMS (aka lcms or liblcms) 1.18, as used in OpenJDK and other products, allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and application crash) via a crafted image that triggers execution of incorrect code for "transformations of monochrome profiles."

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
SUN -> Openjdk 
Littlecms -> LCMS 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-May/msg00285.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-May/msg00233.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-April/msg00204.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-April/msg00203.html
https://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2009-0377.html
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=492353
http://www.vupen.com/english/advisories/2011/0087
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0964
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/0963
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1043-1
http://www.securityfocus.com/bid/34420
http://www.securityfocus.com/bid/34411
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:162
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:137
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:121
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1769
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200904-19.xml
http://secunia.com/advisories/42870
http://secunia.com/advisories/35048
http://secunia.com/advisories/34782
http://secunia.com/advisories/34675
http://secunia.com/advisories/34635
http://secunia.com/advisories/34634
http://secunia.com/advisories/34632
http://secunia.com/advisories/34623
http://oval.mitre.org/repository/data/getDef?id=oval:org.mitre.oval:def:11340

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top