Podatność CVE-2009-0865


Publikacja: 2009-03-10   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in the SnapShotToFile method in the GeoVision LiveX (aka LiveX_v8200) ActiveX control 8.1.2 and 8.2.0 in LIVEX_~1.OCX allows remote attackers to create or overwrite arbitrary files via a .. (dot dot) in the argument, possibly involving the PlayX and SnapShotX methods.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.8/10
9.2/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Pełny
Pełny
Affected software
Geovision -> Livex activex control 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/48773
http://www.securityfocus.com/bid/33782
http://secunia.com/advisories/33969
http://milw0rm.com/exploits/8059

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top