Podatność CVE-2009-1086


Publikacja: 2009-03-25   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Heap-based buffer overflow in the ldns_rr_new_frm_str_internal function in ldns 1.4.x allows remote attackers to cause a denial of service (memory corruption) and possibly execute arbitrary code via a DNS resource record (RR) with a long (1) class field (clas variable) and possibly (2) TTL field.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nlnetlabs -> LDNS 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/34233
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2009/03/24/4
http://www.nlnetlabs.nl/svn/ldns/tags/release-1.5.0/Changelog
http://www.nlnetlabs.nl/bugs/show_bug.cgi?id=232
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1795
http://secunia.com/advisories/35065
http://secunia.com/advisories/35013
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2009-05/msg00000.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top