Podatność CVE-2009-1934


Publikacja: 2009-06-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Reverse Proxy Plug-in in Sun Java System Web Server 6.1 before SP11 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the query string in situations that result in a 502 Gateway error.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
SUN -> Java system web server 
SUN -> One web server 

 Referencje:
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-66-259588-1
http://sunsolve.sun.com/search/document.do?assetkey=1-21-116648-23-1
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50951
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1500
http://www.securitytracker.com/id?1022334
http://www.securityfocus.com/bid/35204
http://support.avaya.com/elmodocs2/security/ASA-2009-211.htm
http://secunia.com/advisories/35338
http://osvdb.org/54872

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top