Podatność CVE-2009-1940


Publikacja: 2009-06-05   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the administrator panel in the com_users core component for Joomla! 1.5.x through 1.5.10 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Joomla -> Joomla 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/35189
http://osvdb.org/54869
http://developer.joomla.org/security/news/295-20090601-core-comusers-xss.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/50924
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1497
http://www.joomla.org/announcements/release-news/5235-joomla-1511-security-release-now-available.html
http://secunia.com/advisories/35278

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top