Podatność CVE-2009-1955


Publikacja: 2009-06-07   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The expat XML parser in the apr_xml_* interface in xml/apr_xml.c in Apache APR-util before 1.3.7, as used in the mod_dav and mod_dav_svn modules in the Apache HTTP Server, allows remote attackers to cause a denial of service (memory consumption) via a crafted XML document containing a large number of nested entity references, as demonstrated by a PROPFIND request, a similar issue to CVE-2003-1564.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Apache mod_dav / svn Remote Denial of Service Exploit
kcope
09.06.2009

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Apache -> Apr-util 
Apache -> Http server 

 Referencje:
http://lists.apple.com/archives/security-announce/2009/Nov/msg00000.html
http://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2010-05/msg00001.html
http://marc.info/?l=apr-dev&m=124396021826125&w=2
http://marc.info/?l=bugtraq&m=129190899612998&w=2
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-200907-03.xml
http://slackware.com/security/viewer.php?l=slackware-security&y=2009&m=slackware-security.538210
http://support.apple.com/kb/HT3937
http://svn.apache.org/viewvc?view=rev&revision=781403
http://wiki.rpath.com/Advisories:rPSA-2009-0123
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PK88342
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PK91241
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PK99478
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27014463
http://www.apache.org/dist/apr/CHANGES-APR-UTIL-1.3
http://www.debian.org/security/2009/dsa-1812
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2009:131
http://www.mandriva.com/security/advisories?name=MDVSA-2013:150
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2009/06/03/4
http://www.oracle.com/technetwork/topics/security/cpuapr2013-1899555.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2009-1107.html
http://www.redhat.com/support/errata/RHSA-2009-1108.html
http://www.securityfocus.com/archive/1/506053/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/35253
http://www.ubuntu.com/usn/usn-786-1
http://www.ubuntu.com/usn/usn-787-1
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1907
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/3184
http://www.vupen.com/english/advisories/2010/1107
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A10270
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A12473
https://www.exploit-db.com/exploits/8842
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-June/msg01173.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-June/msg01201.html
https://www.redhat.com/archives/fedora-package-announce/2009-June/msg01228.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top