Podatność CVE-2009-2443


Publikacja: 2009-07-13   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Siteframe 3.2.3, and other 3.2.x versions, allows remote attackers to obtain configuration information via a direct request to phpinfo.php, which calls the phpinfo function.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Siteframe -> Siteframe cms 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/51579
http://www.vupen.com/english/advisories/2009/1822
http://www.securityfocus.com/bid/35598
http://www.packetstormsecurity.org/0907-exploits/siteframe-sqlphpinfo.txt
http://secunia.com/advisories/35761
http://osvdb.org/55683

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top