Podatność CVE-2009-2454


Publikacja: 2009-07-14   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Citrix Web Interface 4.6, 5.0, and 5.0.1 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Citrix -> Web interface 

 Referencje:
http://support.citrix.com/article/CTX120697
http://www.securityfocus.com/bid/34761
http://secunia.com/advisories/34868

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top