Podatność CVE-2009-2610


Publikacja: 2009-07-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Links Related module in the Links Package 5.x before 5.x-1.13 and 6.x before 6.x-1.2, a module for Drupal, allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via the title field.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Scott courtney -> Links package 

 Referencje:
http://drupal.org/node/502112
http://drupal.org/node/501360
http://drupal.org/node/501356
http://www.securityfocus.com/bid/35491
http://secunia.com/advisories/35557
http://osvdb.org/55326

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top